I relationen med terapeuten, en person som står utanför ditt eget liv, kan du fritt tala om dig själv och pröva dina tankar och utforska känslor utan att bli ifrågasatt eller värderad.

I den relationella psykoterapin lägger man stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan dig och psykoterapeuten och de känslor som väcks av att tala om det som är svårt. En relationell terapeut kan vara ganska aktiv emellanåt och förhållningssättet kan variera mellan lyssnande, känsloutforskande och mer kognitivt betonat till exempel för att tydliggöra psykiska försvar, handlingsmönster och tankar som du söker hjälp att förändra. Man kan säga att en relationellt inriktad terapi ofta har tyngdpunkten i den empatiska närvaron och på själva mötet och samspelet. En grundläggande tanke är att skapa en trygg relation där det svåra kan få finnas och det outhärdliga kan göras uthärdligt. Livshistorien finns med som en viktig bakgrund för att förstå hur tidiga erfarenheter och relationer har präglat föreställningar, tankemönster och förväntningar på livet nu. Att formulera sin livsberättelse på ett nytt sätt kan ibland vara målet för en terapi.

Upplevelsen av en total ensamhet i mötet med överväldigande känslor är grunden till emotionellt lidande. Det kan handla om att man varit mycket liten och ingen vuxen trygg person funnits till hands när man varit väldigt rädd eller ledsen, eller att man som barn eller vuxen upplevt något hemskt eller hotfullt som inte gått att ta in för att det blivit överväldigande för psyket, vad vi vanligen kallar trauma. 

Anknytningen till en annan människa är nyckeln till att ta bort ensamheten så att de tidigare överväldigande känslorna blir uthärdliga i en trygg och säker miljö. Tillsammans med terapeuten kan detta ske och arbetet med att bearbeta smärta, minska försvar och självkritik kan leda till att man känner en ökad relationell kapacitet och t ex vågar vara nära eller sätta gränser mot andra utan att få ångest. Det kan leda till en fördjupad känsla av att vara sedd, mött, älskad och förstådd – viktiga förutsättningar för att uppleva psykisk hälsa.

Den teoretiska referensramen för relationell affektfokuserad psykoterapi är från början psykodynamisk teori tillsammans med anknytningsteori och affektteori. Relationell psykoanalys, affektiv neurovetenskap, kroppsorienterade metoder och traumateori är också viktiga kunskapskällor.

Till sist – det är mötet mellan dig och terapeuten som är det viktigaste, inte tekniken och metoden. Du kan alltid boka en tid och se om du tror att terapeuten passar dig och dina behov.