Handledning behöver vi för att få syn på oss själva och hur vi fungerar i våra olika roller och sammanhang. Som psykoterapeut/behandlare behöver man ibland få hjälp att sätta ord på samspelet med patienten, integrera de teorier man lärt sig med sin kliniska erfarenhet, pröva egna tankar, få stöd och uppmuntran, hitta det konstruktiva och hoppfulla i det svåra. Handledningen ska hjälpa den handledde att känna sig mindre ensam professionellt och ge utrymme för henne/honom att formulera sig och bli mött i sin egen sårbarhet. Man kan behöva hjälp att upptäcka parallellprocesser och att sätta gränser i klientarbetet.

Relationen mellan handledare och handledd är en annan viktig del av handledningen, där handledaren ska vara en modell för den handledde i hållande, närvaro och förmåga att lyfta problemen till ett ”helikopterperspektiv”, utforska det som sker här och nu i själva mötet och samtidigt möta den handledde i det denne kommer med till handledningen. Handledaren är den som står för erfarenhet och trygghet, som utmanar, bekräftar och befrämjar den handleddes utveckling och professionella växt.

Jag är utbildad handledare och handleder psykoterapistuderande och psykoterapeuter enskilt och i grupp.

Jag har också certifiering som AEDP-handledare från AEDP-institutet i New York. AEDP-handledning innebär handledning utifrån den psykoterapibaserade transformativa AEDP-modellen. Handledningsprocessen är  parallell med terapiprocessen; psykodynamiska begrepp som konfrontation och psykopatologi har ersatts med bekräftelse och företräde för orientering mot positiva, samskapade goda upplevelser  i relationen mellan handledare och handledd, även när det gäller utmanande situationer i handledningen. Empati, affektiv resonans och dyadisk affektreglering skapar en trygg bas såväl i handlednings- som i psykoterapirelationen.